• STUDENTCAREER ADVISORYSERVICES

 • OGRENCI KARIYER PLANLAMA SERVISI

 • IDEASTURKEY

 • nike air max weiß damen nike air max weiß damen

  HİZMETLERİMİZ

  Bizi biz yapan özel servislerimiz...

  LOAD MORE POSTS

  IDEAS Turkey

  INTERNATIONAL DOORWAY EDUCATIONAL ADVISORY SERVICES

  B?Z NE YAPIYORUZ?

  SIZI TANIYOR VE ANLIYORUZ

  SIZI TANIYOR VE ANLIYORUZ

  TANI?MA VE ANAL?Z SEANSLARI : Ö?renci görü?melerimizin tamam? randevulu olarak yap?lmakta, randevuler ö?renci ve dan??manlarca ortak gün ve saatlerde belirlemektedirler.?lk olarak tüm ö?rencilere ücretsiz olarak 60 dk tan??ma seans? uygulan?r.Bu seans sonunda ö?renci için hangi dan??manl?k hizmeti verilece?i belirlenir. VIP ö?renci kariyer dan??manl??? yada koçluk hizmeti almas? uygun görülen ö?rencilere ,ö?renci tan?ma anketi ve mesleki yönelim envanteri uygulanmaktad?r.Bu uygulaman?n ard?ndan ö?renciye 60 dk.l?k bir analiz seans? dahauygulan?r.

  SIZE OZEL FIKIRLER URETIYORUZ

  SIZE OZEL FIKIRLER URETIYORUZ

  Ö?renciye yap?lan envanterler ve 60 dk.l?k analiz seans? sonras?nda dan??manlar?m?z taraf?ndan; görü?me notlar?na dayal? olarak, ö?renciye özel kariyer planlamalar?,e?itim f?rsatlar? ve ö?renciye uygun e?itim seçeneklerinden bahsetmek üzere, ikinci kez 60 dk.l?k bir ek seans uygulan?r.Ö?renci e?itim planlamalar? yap?l?rken gerek yurtiçi gerekse yurtd??? tüm e?itim seçeneklerinin yan? s?ra ö?rencinin hobi ve ilgi alanlar?na dair kurslar yada merkezlerde göz önünde bulundurulur.

  HAREKETE GECIRIYORUZ

  HAREKETE GECIRIYORUZ

  Min. 60 dk.l?k seans ve ek görü?melerin ard?ndan ö?renciye özel belirlenen programa ba?lan?r tüm organizasyon (yurtd??? için konaklama,vize,oryantasyon vb)titizlikle yap?l?r ve program süresince ö?renci, dan??man taraf?ndan;telefon, mail ,skype ve 30 dk.l?k ek seanslar ortam?nda sürekli olarak takibimiz alt?ndad?r.Bununla birlikte, dan??manlar?m?z taraf?ndan, aileye belirli aral?klarla ö?renci geli?im raporu sunulmaktad?r.

  HAKKIMIZDAKI GERCEKLER

  250
  'den fazla okul temsilcili?i
  18
  'den fazla ülke
  2000
  'den fazla ö?renci
  3000
  'den fazla vize ba?vurusu
  nike air max weiß nike air max weiß

  EKİBİMİZ

  Bizi profesyonel kılan üstün fikirlere sahip tutkulu ekibimiz...

  Biz Kimiz?

  KARIYER INSA EKIBIMIZ ILE TANISIN

  GULDEN YUKSEL ASLANKARA

  Ö?renci Kariyer Planlama Koçu

  View Profile

  GULDEN YUKSEL ASLANKARA

  OZGU GULER

  D?L KOÇU

  View Profile

  OZGU GULER

   

  SEMINER – EGITIM VERDIGIMIZ KURUMLAR VE UNIVERSITELER

  ClientClientClientClient[

    nike air max 90 damen nike air max 90 damen

  VIP HİZMETLERİMİZ

  Geleceğini belirlemeyecesareti olan herkes için yenilikçi çözümler üreten size özel hizmetlerimiz...

  KOcLUK & DANIsMANLIK

  IDEAS Turkey bünyesinde a?a??daki alanlarda hizmet verilmektedir. Yurtd??? e?itim dan??manl??? hizmetinden herhangi bir dan??manl?k ücreti al?nmamaktad?r.

  • Ö?renci Koçlu?u
  • Dil Koçlu?u
  • Tercih Dan??manl???
  • Yurt d??? E?itim Dan??manl??? :
  • *Üniversite & Master Programlar?
  • *Sertifika Programlar?
  • *Junior Yaz kamplar?
  • * USA Lise Yerle?tirme

  KISIYE OZEL HIZMETLER

  A?a??da IDEAS Turkey ö?rencilerine özel haz?rlanan programlar a?a??da görüldü?ü gibidir.A?a??daki hizmetler birebir her ö?renciye özel olarak haz?rlanmaktad?r.

   

  • VIP Ö?renci Koçlu?u
  • VIP Tercih Dan??manl???
  • VIP Yurtd??? E?itim Dan??manl???
  • VIP Yurtd??? Konakalama organizasyonu
  • VIP Yurtd??? Asistanl?k
  • VIP Sosyal ingilizce
  • VIP Vize Dan??manl???

  VIZE SERVISI

  Vize Hizmeti verdi?imiz ülkeler a?a??daki gibidir. IDEAS Turkey ö?rencilerinin vize i?lemleri ücretsiz olarak yap?lmaktad?r.

  • ?ngiltere
  • Amerika
  • Avustralya
  • Kanada
  • Schengen Ülkeleri

  BIZIMLE TANISMAYA HAZIR MISINIZ?

  Haydi ileti?ime geç!
  nike air max weiß nike air max weiß

  OGRENCILERIMIZ HAKKIMIZDA NELER SOYLUYOR?

  • Gülden han?m ile 2 y?ld?r kariyer planlamam? yap?yoruz kendisinden VIP Kariyer planlama hizmeti al?yorum.Türkiye’de üniversiteyi bitirdikten sonra ilk önce Türkiye’de dil e?itimi ald?m, ard?ndan Londra’da 6 ayl?k bir dil okuluna kat?ld?m.E?itimim s?ras?nda farkl? ö?retim metodlar? sunan alternatif okullardan ve özel ö?retmenlerden ek destek ald?m.6 ay?n sonras?nda ingilizce seviyemi dahada ilerletmek ad?na 9 ayl?k bir kursa daha yaz?ld?m.?u an kariyer plan?m?n dördüncü yani son a?amas?nday?z, yak?nda Londra’da kendimi ?irketimi kurup i? hayat?na ad?m atm?? olaca??m.Bu süreç içinde Hem Türkiye hem Londra’da  beni yaln?z b?rakmayan, ailemizden biri olan Gülden ablama çok te?ekkür ederim.

   — Necati Tümay Demirel( Ya? 23) —
  • Lisede yabanc? dil bölümünde e?itim al?yorum ve üniversitede hedefledi?im okula gidebilmem için çok yo?un bir kursa ihtiyac?m vard?.Gülden ablan?n yönlendirmesi ile geçti?imiz yaz Eastbourne’da yo?un dil e?itimi ald?m.Yo?un bir e?itim istedi?imden yaz kamplar? de?il 16 ya??ndaki ö?rencilerin kat?labilece?i bir okulu tercih ettik.Bu sayede yo?un bir e?itim ald???m gibi kendime olan öz güvenim geli?ti,s?n?f arkada?lar?m ile bereber bir çok ?ehir gezisi yapt?k.Yabanc? bir aile ile birlikte kald?m,bu süre içerisinde çok zorland???m günler oldu,Bu süreçte beni sürekli destekleyen Gülden ablaya çok te?ekkür ederim.

   — M?sra Duru Ersin(Ya? 16) —
  • IDEAS Turkey ile geçti?imiz yaz Southampton Üniversitesinde yaz okuluna kat?ld?m.Yurtd???nda üniversite hedefledi?im için , öncesinde bu kamp benim için çok iyi bir deneyim oldu.?u an kariyer plan?m çerçevesinde Gülden han?m ile birlikte Amerika’da Lise program?na kat?laca??m.Gelece?im için att???m ad?mlarda bana koçluk yapan ve sürekli bana destek olan Gülden han?ma te?ekkür ederim.

   — Canberk ?en (Ya? 15 ) —
  • IDEAS Turkey ile 2 y?l önce Hastings’e yaz okuluna gitmi?tim, bu süreçte ingilizcemi özel dersler ile destekledik bu y?l Londra’da yaz okuluna kat?ld?m.Gülden han?m ingilizce seviyem ve ?ehir tercihi konusunda oldukça titiz davrand?.Her iki programda birbirinden çok farkl? yol izledi,ingilizce seviyeme ve bendeki geli?ime ba?l? olarak.?u an Erasmus program? ile Almanyada bir üniversitede e?itimime devam ediyorum.E?itim planlama sürecimde titizlikle çal??an ve her ayr?nt?y? dü?ünen, onun deyimi ile hayat?ma dokunan Gülden ablama te?ekkür ederim.

   — Özlem K?l?çarslan (Ya? 23 ) —
  • ]
  nike air max damen nike air max damen

  BİZE ULASIN

  Sizle iletişime geçmekten mutluluk duyarız. Öyleyse hemen bize e-mail atın, 24 saat içerisinde size geri dönüş yapalım.

  ideasturkey@gmail.com SKYPE: ideasturkey

  +905072511244

  ?STANBUL - LONDON - NEW YORK

  nike air max schwarz nike air max schwarz

  Back to Top