AMERİKA – İNGİLTERE ve İSVİÇRE’DE LİSE EGİTİMİ

AMER?KA – ?NG?LTERE ve ?SV?ÇRE’DE  L?SE EG?T?M?

Türkiye’de ilkö?renimini tamamlayan bir ö?renci Amerika yada ?ngiltere’de lise e?itimi alabilir. Amerika’da lise e?itimi almak için ö?rencinin TOEFL Junior Test’e girmesi gerekir,bu s?nava ek olarak ö?rencinin Secondary School Admission Test (SSAT) s?nav?na da girmesi gerekmektedir.?ngiltere’de ise IELTS yada okullar?n kendi seviye belirleme s?navlar? ile kabuller yap?lmaktad?r.

Türkiye’de lise e?itimi süren bir ö?renci lise de?i?im programlar? ile bir veya daha fazla akademik y?la Amerika yada ?ngiltere’de devam edebilir. Lise son s?n?fa geçen bir ö?renci son s?n?f? Amerika yada ?ngiltere’de okursa, e?itim ald??? ülkedeki lisenin diplomas?n? almaya hak kazan?r.

Türkiye’deki bir lise ö?rencisi Amerika’da yer alan yaz okullar?na kat?labilir. Yaz okullar?n?n baz?lar? SAT, ACT, TOEFL s?navlar?na haz?rl?k veya ö?rencilerin belli bir alandaki bilgi veya becerilerinin geli?tirilmesine yönelik olarak düzenlenir. Baz? ö?renciler ise üniversite seviyesinde ders alarak bu dersleri Amerika’daki bir üniversitede kredi olarak sayd?rabilir.

Detayl? Bilgi için;

info@ideasturkey.com

ideasturkey@gmail.com

GSM: +90 507 251 12 44 nike air max weiß nike air max weiß

Back to Top