OGRENCI KOCLUGU

Ö?RENC? KOÇLU?U

Ö?renci Koçlu?u; ö?rencilerin kendilerini daha iyi tan?malar?n?, güçlü yanlar?n? ve yeteneklerini ke?fetmelerini, hedef koymalar?n? sa?lamaya yönelik , yol haritas? ve eylem plan? yapmalar?n? sa?layan bir hizmettir.

Program tamamen ki?iye özel ( tailor made) olu?turulmaktad?r.

Seanslar?m?zda hedefimiz; ilkö?retim,lise ve üniversite ö?rencilerimiz için, ki?iye uygun Gelecek Planlar?n?, ö?renci ile birlikte olu?turmakt?r.

Ö?renci koçlu?u seanslar?m?zda ö?rencilere fark?ndal?k kazand?r?ld??? gibi di?er koçluk çal??malar?ndan farkl? olarak gelecek ve e?itim planlamalar? hakk?nda profesyonel destek verilmektedir.

Seanslar sonunda ö?rencinin ihtiyac?na yönelik olarak, ö?rencinin gerek sosyal hayat? gerekse e?itim hayat? göz önünde bulundurularak özel e?itim programlamas? yap?lmaktad?r.Yap?lan e?itim planlamalar? ö?renciye has, e?siz ve 360 derece dan??manl?k metoduyla yap?lmaktad?r.

Ö?rencilere yurtiçi,yurtd???,spor ve hobilerine yönelik tüm programlama özel olarak yap?lmaktad?r.

Kurumumuz dan??manlar? yetkili ve alan?nda sertifikal? uzmanlar olmas?n?n yan? s?ra , Amerika, ?ngiltere,Avustralya,Kanada ve Avrupa ülkelerindeki bir çok okul,üniversite ve kurulu?un yetkili dan??manlar?d?r.Dan??manlar?m?z belirli aral?klarla konsolosluklar?n?n düzenledi?i e?itim, seminer ver benzeri programlar? eksiksiz olarak kat?l?m sa?lamaktad?r.

 

Çal??ma Yöntemimiz:

Ki?iye özel çal??malar?m?z  min.4 görü?me ile ba?lar,seans süremiz 60 dk’d?r.

Seanslar?n her hafta üst üste yap?lmas? tercih edilir. Ayl?k paket 4 yüz yüze görü?meyi kapsamaktad?r. Ayl?k paket al?nd???nda ödeme program?n ba??nda ödenir. Ayl?k paket tercih edilmez ise her görü?me için tek ödeme, görü?meler s?ras?nda yap?labilir.

Detayl? bilgi için lütfen dan??manlar?m?zla ileti?ime geçiniz.

info@ideasturkey.com

ideasturkey@gmail.com

GSM: +90 507 251 12 44

 

  nike air max 90 damen nike air max 90 damen

Tags:

Back to Top
 Смотрите информацию professional window cleaning new york на нашем сайте. . http://massage-manhattan.com/ видео канала nuru massage.