TERCIH DANISMANLIGI

TERC?H DANI?MANLI?I

Günümüzde dershaneler yada özel üniversitelerce verilen amatör ve sat?? kayg?s?yla yap?lm?? tercih dan??manl???ndan dolay?, istemedikleri bölüm yada üniversitede okumak zorunda kalan, yanl?? tercih yapt???n? y?llar sonra anlayan ö?rencilerin say?s? oldukça fazlad?r.

IDEAS Turkey; YGS,LYS,SBS tercihleri konusunda uzman kadrosuyla, puanlara bakarak say?sal bir s?ralama yapmak yerine ö?rencinin özelliklerini dü?ünerek ö?renciye en uygun, en do?ru üniversiteyi, bölümü veya liseyi bulmaya çal???r…

Uzman dan??manlar?m?z; tercih dan??manl??? yan? s?ra ö?renciye, tüm e?itim f?rsatlar? hakk?nda bilgi verir çünkü tercihlerimiz sadece bulundu?umuz ?ehir yada ülke ile s?n?rl? de?ildir.

Ayn? hayallerimiz gibi…

HAYAL KURUN!..

HAYAL?N?Z S?Z? HANG? HEDEFLERE GÖTÜRSÜN ?ST?YORSUNUZ?

PEK?, BUNUN ?Ç?N NE YAPMALISINIZ?

 

Detayl? Bilgi için;

info@ideasturkey.com

ideasturkey@gmail.com

GSM: +90 507 251 12 44

 

 

 

 

 

  air max air max

Tags:

Back to Top
 https://topbrokers.com