UNIVERSITE & LISANS TAMAMLAMA & MASTER & PHD PROGRAMLARI

UNIVERSITE & LISANS TAMAMLAMA & MASTER & PHD PROGRAMLARI

IDEAS Turkey bünyesinde ?ngiltere ve Amerika ba?ta olmak üzere Kanada, Avustralya ve Avrupa ülkelerinde Lisans, Lisans Tamamlama, Master ve PHD programlar?na kay?t yap?lmaktad?r.

Programa kay?tlar, ö?renciyle yap?lan analiz görü?mesi sonras?nda, ö?renciye en uygun ülke ve üniversiteye yerle?tirme yap?lmaktad?r. Yurd???nda akademik programlarda üniversite s?nav giri? (OSYS) belgesine ihtiyaç yoktur. Yerle?tirmeler  ö?rencinin ingilizce seviyesi ve not ortalamas?na dayan?larak yap?lmaktad?r.

Yurtd???nda Lisans e?itimi ülkemizden farkl? olarak 3 y?l , Yüksek lisans ve Master programlar? ise 9 ay + 3 ay tez süresi toplam 1 y?lda verilmektedir. ?ngilizce seviyesi yetersiz olan ö?renciler program öncesinde ingilizce haz?rl?k e?itimi alabilmektedirler. Bu sayede ö?renciler daha k?sa sürelerde e?itim alabildikleri gibi , yurtd??? deneyimine sahip, ingilizceyi anadili gibi konu?an ve  i? deneyimine (ülkelere göre de?i?mekle birlikte ) sahip bireyler olarak ülkelerine dönebilmektedirler.

Ülkelere göre e?itim sistemleri, süreleri, kabul ko?ullar? ve benzeri bilgiler için dan??manlar?m?zla ileti?ime geçebilirsiniz.

Detayl? Bilgi için;

info@ideasturkey.com

ideasturkey@gmail.com

GSM: +90 507 251 12 44 nike air max 90 damen nike air max 90 damen

Back to Top