YURTDISI EGITIM DANISMANLIGI

YURTDI?I E??T?M DANI?MANLI?I

Dan??manl?k Süreci:

IDEAS Turkey dan??manlar? taraf?ndan ö?renci ile yap?lan analiz görü?mesinin ard?ndan, ö?rencinin profili,hedefleri,e?itim skorlar? ve bütçesine uygun e?itim seçenekleri ö?renciye sunulur. ?kinci görü?me sonras?nda ortaya ç?kmaya ba?layan e?itim plan? çerçevesinde ilgili okullara ba?vurular yap?l?r. Ba?vuru süreci dan??manl???n?n ard?ndan vize dan??manl???, ilgili ülke konsolosluklar?n?n e?itim ve seminerlerine kat?lm?? uzman dan??manlarca yap?l?r.

E?itim plan? yap?lm?? ve vize sürecini geçmi? ö?rencilerin konaklama organizasyonlar? IDEAS Turkey’in ilgili ülkedeki konaklama partnerleri yada okullar arac?l??? ile ö?renciye en uygun ?ekilde organize edilir.

Tüm bunlarla birlikte ?lgili ülkede ula??m, banka hesab? açma, telefon kart? alma ve ?ehirde ya?am gibi tüm detaylar hakk?nda , ö?renciler gitmeden önce dan??manlarca detayl? bir ?ekilde bilgilendirilmektedir.

Tüm bu süreçleri ( E?itim Planlamas?,Okul,Konaklama,Vize ve Hava alan? kar??lama ) geçip e?itime ba?layan ö?renciler, e?itim süreleri boyunca dan??manlar?m?zca kontrol alt?ndad?r.

Ö?renciler ve aileleri , ö?rencinin e?itim süreci boyunca ilgili e?itim dan??man? ile sürekli irtibat halindedir.Acil durumlara kar??n dan??man?n cep telefonu aile ve ö?renci ile payla??lmakta , süreç s?k?nt?s?z bir ?ekilde ilerlemektedir.

 

Detayl? Bilgi için;

info@ideasturkey.com

ideasturkey@gmail.com

GSM: +90 507 251 12 44

*Yurtd??? e?itim dan??manl?k hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir. nike air max schwarz nike air max schwarz

Back to Top